III Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

III Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

W imieniu Fundacja Pociecha oraz Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii „Dialog” działającego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, serdecznie zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Tematem tegorocznej edycji będą zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży.


 Celem konferencji będzie poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń odżywiania, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci. W tym celu zaprosiliśmy do wystąpień specjalistów, którzy przybliżą nam tematy dotyczące omawianej problematyki.

Do biernego udziału zapraszamy zarówno psychologów, psychoterapeutów i studentów psychologii oraz kierunków pokrewnych, jak i osoby po prostu zainteresowane tematem.

Prelegenci:

Prof. dr. hab. n.med. Katarzyna Kucharska

Specjalista psychiatra; master practitioner in eating disorders and obesity; kierownik Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Swoją aktywność naukową po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego realizowała w ramach etatów: Senior Lecturer w Hull York Medical School w Wielkiej Brytanii oraz adiunkta (od 2014r) /profesora nadzwyczajnego (od 2016-31 stycznia 2019) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat jej zainteresowania naukowe uplasowały się w domenie affective neuroscience i dotyczą problematyki zaburzeń emocjonalnych i społeczno-poznawczych w zaburzeniach psychicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych w Polsce i zagranicą.

Dr hab. Joanna Radoszewska

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizację psychologii klinicznej dziecka) i jest zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW. W pracy zawodowej, łączy zainteresowania kliniczne i badawcze zajmując się problematyką psychologicznych mechanizmów powstawania i utrzymywanie się otyłości i zaburzeń jedzenia u dzieci oraz adolescentów. Drugi obszar zainteresowań zawodowych stanowią psychiczne trudności dzieci chorych somatycznie i ich rodzin. Prowadzi konsultacje i zajęcia dla dzieci i rodziców w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci przy Wydziale Psychologii UW. Jej aktualne zainteresowania kliniczne i badawcze dotyczą indywidualnych i relacyjnych uwarunkowań objadania się u dzieci, adolescentów i młodych dorosłych.

Temat wystąpienia: O zaburzeniach odżywiania w dzieciństwie i wczesnej adolescencji

Streszczenie wystąpienia: Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień z obszaru psychopatologii odżywiania się okresu dzieciństwa i wczesnej adolescencji: 1. sytuacji psychicznej i relacyjnej dziecka z problemami z jedzeniem i/lub pacjenta dziecięcego z zaburzeniami odżywiania; 2. znaczenia objawów, odmowy jedzenia i objadania dla funkcjonowania dziecka; 3.przykładów zaburzeń odżywiania okresu dzieciństwa; 4. trudności w diagnozowaniu zaburzeń odżywiania we wczesnym okresie rozwojowym; 5.konsekwencji wystąpienia problemów z jedzeniem oraz zaburzeń odżywiania w okresie dzieciństwa i wczesnej adolescencji.

Dr Jagoda Różycka

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychodietetyk, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. Adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Psychoterapeuta w Centrum Poznawczo-Behawioralnym Punkt Widzenia w Bielsku-Białej. Naukowo i praktycznie zajmuje się tematem odżywiania w obszarze jego dysregulacji i zmiany zachowań. Łączy psychologię pozytywną z psychodietetyką, terapią akceptacji i zaangażowania oraz nurtem poznawczo-behawioralnym w ramach pracy indywidualnej i grupowej – głownie w obszarze zaburzeń odżywiania i zaburzeń związanych z żywieniem. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Dydaktycznie współpracuje z Uniwersytetem SWPS w Sopocie, Wrocławiu i Poznaniu prowadząc zajęcia z obszaru zdrowia pozytywnego. Autorka kilku pozycji książkowych, w tym „ Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. Pozytywny poradnik dla rodziców i bliskich”. Prywatnie, z pasją oddaje się dbaniu o swoje zasoby z córką w sportach górskich, latem i zimą.

Temat wystąpienia: Specyficzne trudności w zakresie leczenia zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem roli najbliższego otoczenia

Streszczenie wystąpienia: Główną tematyką wystąpienia będzie omówienie specyficznych trudności w zakresie leczenia zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem roli najbliższego otoczenia. Poruszone zostaną tematy specyfiki rozwojowej dzieci i młodzieży w zakresie żywienia się, naturalnych trudności, które występują w tych okresach a potencjalnych sygnałach świadczących o nieprawidłowościach. Następnie przedstawione zostaną funkcje zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz jakie komunikaty niosą ze sobą dla najbliższych. Omówiona zostanie rola rodziny ze szczególnym podkreśleniem jej zasobów sprzyjających powrotowi do zdrowia u dziecka. Następnie przedstawione zostaną

Mgr Magdalena Wayda-Zalewska

Pracownik i doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego a także psychoterapeutą psychodynamicznym. Prowadzi własną praktykę terapeutyczną, zajmuje się głównie pracą z młodzieżowymi i dorosłymi pacjentami z diagnozą zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości. Jej zainteresowania badawcze dotyczą neurokorelatów zaburzeń odżywiania i przywiązania a także oceny strategii regulacji emocji i dynamiki emocji w anoreksji psychicznej i zaburzeniu osobowości borderline. Jest członkiem Komisji ds. Zaburzeń odżywiania Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Temat wystąpienia: Psychoterapia zaburzeń odżywiania w ujęciu psychodynamicznym

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Brytek-Matera

Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi (EAT Lab) oraz studiów podyplomowych Psychodietetyka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Autorka i współautorka ponad 140 prac naukowych z zakresu zaburzeń odżywiania, zachowań ortorektycznych oraz nieprawidłowych zachowań żywieniowych (m.in. autorka monografii „Zaburzenia odżywiania”, PZWL 2021; redaktor naukowa pierwszego w Polsce podręcznika „Psychodietetyka”, PZWL 2020). Od początku swojej kariery naukowej prowadzi badania naukowe na rzecz głębszego poznania czynników predysponujących, wyzwalających i podtrzymujących zaburzenia odżywiania. Laureatka Stypendium Rządu Francuskiego (Cotutelle), stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia naukowe, programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu stypendialnego im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Jej badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Prowadzi(ła) liczne interdyscyplinarne projekty badawcze z zakresu psychologii jedzenia (m.in. we współpracy z badaczami z Sapienza University of Rome, Chinese University of Hong Kong). Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. KU Leuven, University of Lausanne). Była wielokrotnie zapraszana do wygłaszania wykładów na prestiżowych uniwersytetach (m.in. Stanford University, Western Sydney University, University of Padova, University of Tokyo).

Temat wystąpienia: Zaburzenia odżywiania i nieprawidłowe zachowania żywieniowe: znaczenie emocji

Streszczenie wystąpienia: Wykład dotyczy roli emocji w zaburzeniach odżywiania i nieprawidłowych zachowaniach żywieniowych. W pierwszej części, zostanie omówiona relacja między emocjami (negatywnymi i pozytywnymi) a jedzeniem oraz koncepcje wyjaśniające jedzenie emocjonalne (Psychosomatyczna teoria zachowań żywieniowych, Teoria odwołującą się do fenomenu usprawiedliwianie samego siebie, Teoria hipotezy maskującej). Druga część wykładu dotyczyć będzie charakterystyki nieadaptacyjnych strategii regulacji emocji stosowanych przez osoby z diagnozą jadłowstrętu psychicznego, bulimii psychicznej i zaburzenia z napadami objadania się. Wykład zostanie wzbogacony o wyniki najnowszych badań (w tym badań własnych) z zakresu psychologii emocji i psychologii jedzenia.

Dr Anna Januszewicz

Psycholożka, specjalistka psychodietetyki, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS. W ramach działalności naukowej związana jest z Centrum CARE-BEH (Center for Applied Research on Behavior and Health). Interesuje się problemami nadmiernej masy ciała, zaburzenia odżywiania, trudnościami z utrzymaniem diety. Koordynatorka zespołu specjalistów w Instytucie Psychodietetyki. Posiada bogate doświadczenie w edukacji z zakresu psychodietetyki i psychologii zdrowia.

Temat wystąpienia: Rola edukacji żywieniowej w prewencji i terapii zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży

Abstrakt wystąpienia: Leczenie zaburzeń odżywiania zarówno u dzieci i młodzieży jak i u dorosłych wymaga podejścia interdyscyplinarnego. W praktyce oznacza to konieczność wielotonowego działania opartego zarówno o psychoterapię, farmakoterapię, jak i psychoedukację oraz edukację żywieniową. Wykład będzie stanowić odpowiedź na pytanie, dlaczego działania edukacyjne, sa tak ważne i dlaczego w terapii zaburzeń odżywiania nie wystarczy psychoterapia. Omówiona zostanie szczególnie rola edukacji żywieniowej oraz wskazówki praktyczne, wyjaśniające, na czym taka edukacja skierowana do dzieci i odzieży powinna polegać.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: Konferencja