fbpx
Nr konta bankowego: 15 1240 1994 1111 0010 4697 5666

Polityka prywatności

Polityka prywatności (www.fundacjapociecha.pl)

Wersja: 2, aktualna od dnia: 25 maja 2018r.

Administrator (danych osobowych) to Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA, Wrocław 50-320, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr:0000426589, nr NIP:8943040916, nr REGON:021933592, Organizacja Pożytku Publicznego.

Politykę prywatności wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Fundację:

1. Fundacja respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.

2. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:

a) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

c) Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

e) Zgoda (osoby, której dane dotyczą) – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

3. Fundacja zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed dokonaniem czynności przez Fundację.

5. Przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych) Użytkowników jest obowiązkowe w celu złożenia dawowizny (imię i nazwisko, e-mail) odpowiedzi na pytania zadawane poprzez formularz kontaktowy (e-mail) oraz dobrowolne dla przesyłania informacji handlowej przez Fundację drogą elektroniczną (newsletter). Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych odbywa się do udzielenia odpowiedzi, a nieobowiązkowych do odwołania Zgody, lub zmiany celu przetwarzania.

6. Fundacja zabezpiecza odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Fundacja nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Fundację udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.

8. Użytkownikowi, który przekazał Fundacji dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.

9. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej www.fundacjapociecha.pl

10. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony internetowej oraz do administracji.

11. Fundacja poprzez stronę internetową składa prośby o wsparcie pieniężne działalności statutowej: charytatywnej, pożytku publicznego. System płatności obsługiwany jest przez operatora PayU, zasady funkcjonowania: i ochrony prywatności: https://www.payu.pl/regulaminy

12. System informatyczny Serwisu Fundacji stosuje technologię cookies (krótkich plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika strony internetowej, celem badania i ułatwiania wykorzystania przez niego danej strony internetowej)
w następujących zastosowaniach:

1. cookies niezbędne, gdyż umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu Fundacji, np. nawigowanie na stronie: www.fundacjapociecha.pl i jej podstronach;

2. cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych

w Serwisie Fundacji (darowizny na cele charytatywne poprzez PayU), brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

3. cookies statystyczne, które umożliwiają zbieranie anonimowych informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Serwisu Fundacji;

4. cookies funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji i ustawień; dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu
i hasła;

5. cookies społecznościowe umożliwiające integrację serwisu społecznościowego Facebook z Serwisem Fundacji.

13. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym jest Fundacji, wyłączając te wykorzystywane przez systemy Google LLC oraz Facebook Inc.

14. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej. Niektóre pliki cookies są niezbędne do kompletnego działania wszystkich składników Serwisu Fundacji

15. Używane przez Serwis Fundacji pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla Użytkowników.

16. Pliki cookies używane przez system informatyczny Serwisu Fundacji nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne, wyłączając te wykorzystywane przez system Google Analytics oraz Facebook.

17. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa i zakresu przetwarzania danych – w tym danych osobowych w systemie informatycznym Fundacji prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej e-mail: daneosobowe@fundacjapociecha.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym: https://www.fundacjapociecha.pl/napiszdonas/

18. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej Fundacji, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options