Regulamin płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych

Home / Regulamin płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych

Regulamin płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad dokonywania elektronicznych darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele statutowe Fundacji Pomocy Dzieciom POCIECHA.

1.

Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Darczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowizna cykliczna – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota pieniężna, comiesięcznie przekazywana rzecz Fundacji przez czas nieokreślony, do czasu dokonania rezygnacji.
 3. Darowizna jednorazowa – zadeklarowana przez Darczyńcę kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej na rzecz Fundacji.
 4. Operator płatnościPayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.fundacjapociecha.pl/, prowadzona przez Fundację.
 7. Fundacja – Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oleśnicka 4/1, 50-320 Wrocław, KRS 0000426589.
 8. Subskrypcja – wpłata darowizny pieniężnej przy pomocy karty płatniczej w ustalonej kwocie w cyklu miesięcznym.

2.

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu jest Fundacja.
 2. Elektronicznej darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji można dokonać w ramach Portalu pod adresem https://www.fundacjapociecha.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/.
 3. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony https://www. fundacjapociecha.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/ jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie ze strony internetowej https://www.fundacjapociecha.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/ w ramach Portalu jest nieodpłatne.

3.

Realizacja darowizn pieniężnych

 1. Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności statutowej Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. Pośrednictwo Operatora płatności polega na pobraniu od Darczyńcy ustalonej kwoty Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej, a następnie przekazaniu pobranej kwoty na rachunek bankowy Fundacji za pomocą: przelewu internetowego lub kart płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym (w szczególności takie jak MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro, Visa – kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe)
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne https://przelewy24.pl/regulamin.
 4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24.
 5. Darczyńca przekazując Darowiznę cykliczną jednocześnie wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej Darowizny cyklicznej.
 6. Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę w wysokości 1,9% wartości darowizny +0,3 zł od każdej zrealizowanej płatności od Darczyńcy.
 7. Darczyńca samodzielnie dokonuje wyboru między Darowizną jednorazową i Darowizną cykliczną.
 8. Darczyńca samodzielnie ustala kwotę Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej.
 9. Darczyńca jest informowany o dokonanej Darowiźnie jednorazowej w formie komunikatu elektronicznego, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.
 10. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres adra@adra.pl. W tytule maila należy podać imię i nazwisko oraz zamieścić następujące słowa: „Zwrot darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

4.

Rezygnacja z Subskrypcji

 

 1. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze specjalistą ds. administracyjnych, biuro@fundacjapociecha.pl, +48 71 72 422 53.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności Darowizny (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@fundacjapociecha.pl.

5.

Reklamacje

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację związaną z wadliwą obsługą płatności przez Operatora płatności.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: specjalisty ds. administracyjnych, biuro@fundacjapociecha.pl, +48 71 72 422 53 wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.

Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.fundacjapociecha.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej pod adresem https://www.fundacjapociecha.pl/rodo/.
 2. Fundacja przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

7.

Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.

Postanowienie końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem internetowym: www.fundacjapociecha.pl/platnosci
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.2021.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.