RODO

Home / RODO

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „POCIECHA” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oleśnickiej 4/1, 50-320 Wrocław, KRS: 0000426589, jako administrator Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Fundacja”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuje następujące informacje odnośnie do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy darowizny na rzecz Fundacji (dalej: Umowa) oraz obowiązków prawnych związanych z jej zawarciem. Pani/Pana dane osobowe będą też przetwarzane na potrzeby przesłania przez Fundację podziękowania za uczynioną darowiznę

w formie listu oraz mogą być wykorzystywane w celu informowania o kolejnych zbiórkach organizowanych przez Fundację – w tym przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Fundacji polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku Fundacji oraz informowaniu o działalności Fundacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dane mogą być przetwarzane także w celu obrony przez Fundację przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Fundację ewentualnych roszczeń z Umowy – w tym zakresie przetwarzanie danych również stanowi realizację uzasadnionego interesu Fundacji, polegającego na możliwości obrony/wykazania swoich racji w razie ewentualnego sporu.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Fundacji usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowości.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację, gdy:

  1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy, wynikającego z odpowiedniego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, iż dane niezbędne do informowania Pani/Pana o działalności Fundacji będą przechowywane aż do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@fundacjapociecha.pl