Napisz testament

Home / Napisz testament

Jeśli pragniesz pomagać dzieciom, które życie mocno doświadcza, uwzględnij nas w swoim testamencie, zostań DOBROwiecznym!

Codziennie Fundacja POCIECHA karmi głodne dzieci, pomaga dzieciom z trudnych rodzin w zadaniach domowych, organizuje wakacyjne wyjazdy dla podopiecznych. W efekcie nasze dzieci otrzymują szansę na lepszy los, czują się zauważone. Dołączając do grona DOBROwiecznych sprawiasz, że możemy nieść pomoc większej liczbie potrzebujących.

Sporządzając testament zyskujesz nie tylko poczucie spokoju co do przyszłości Twojego majątku ale również pewność, że Twoja wola zostanie uszanowana. Zapisując w testamencie Dobro dołączasz ponadto do grona DOBROwiecznych – osób, które zostawiły cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń i zadbały o to, aby pamięć o nich przetrwała długo po tym, gdy ich już nie będzie.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

„Napisz Testament” to ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest:

 • edukacja Polaków w dziedzinie testamentów
 • zachęcanie do uwzględniania w testamentach uczciwych i transparentnych organizacji pozarządowych. Podobne kampanie działają od lat na Zachodzie – w takich państwach jak Wielka Brytania, Austria czy Niemcy zapisy testamentowe na rzecz organizacji pozarządowych należą do codzienności.
 • zmiana podejścia Polaków do bardzo ważnego tematu, którym jest zarządzanie swoimi finansami na wypadek śmierci. Kampania tłumaczy, że testamentu nie sporządzają wyłącznie osoby zamożne, starsze lub umierające – to dokument, którego napisanie powinna rozważyć każda pracująca osoba, posiadająca zobowiązania rodzinne, finansowe i in.
 • wzrost świadomości prawnej Polaków, co w konsekwencji doprowadzi m.in. do zmniejszenia rozpraw sądowych na tle spadkowym, mniejszej liczby podważanych testamentów (a tym samym większego uszanowania woli spadkodawcy), wzrostu liczby Polaków, pragnących zarządzać swoimi finansami i nie zostawiających tych spraw swoim spadkobiercom.

Kampania zwraca również uwagę społeczeństwa na uczciwe i transparentne fundacje i stowarzyszenia. Nawet symboliczny zapis na rzecz wybranej organizacji w testamencie może mieć ogromny wpływ na jej przyszłe działania. Dzięki osobom, które zdecydują się przekazać cząstkę siebie przyszłym pokoleniom, organizacje będą mogły prowadzić akcje zmieniające świat na lepszy. A to wszystko, dzięki osobom, które uwzględnią je w testamencie.

Akcja ta organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej “Napisz Testament”. Jej członkowie – dwanaście organizacji pozarządowych – od ponad siedmiu lat edukują Polaków w tej ważnej dziedzinie. Celem akcji Zapisz Dobro, jest zwrócenie szczególnej uwagi na aspekt zapisywania w testamencie Dobra, czyli poza uwzględnianiem w testamencie członków rodziny oraz przyjaciół, możliwości uwzględnienia domów dziecka, szpitali, schronisk dla zwierząt, fundacji oraz stowarzyszeń. Dzięki takiemu gestowi, wspomniane instytucje mogą być niezależne finansowo od dotacji państwowych, udzielać pomocy na szerszą skalę i tym samym pomagać większej liczbie potrzebujących.

Kampanię edukacyjną “Napisz Testament” tworzy dwanaście organizacji pozarządowych. Są to:

 • Fundacja Pomocy Dzieciom POCIECHA,
 • Fundacja DKMS,
 • Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ,
 • Fundacja Gajusz,
 • Fundacja WWF Polska.
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 • Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce,
 • Fundacja Ronalda McDonalda,
 • Stowarzyszenie mali bracia Ubogich,
 • Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!,
 • Fundacja Dorastaj z Nami,
 • Lekarze bez Granic,

 

Jeśli chcesz samodzielnie zadecydować o tym, co stanie się z tym wszystkim, co posiadasz, gdy Ciebie już zabraknie, testament jest najlepszym narzędziem. Za jego pośrednictwem decydujesz kto i w jaki sposób po Tobie dziedziczy, do kogo trafią Twoje dobra – zarówno te, szczególnie Tobie bliskie, jak i te, do których nie przykładasz większej wagi.

Pisząc testament porządkujesz wszystkie swoje sprawy i nie zostawiasz po sobie „bałaganu”. To gest którym pokazujesz, jak bardzo liczą się dla Ciebie inni – nie chcesz, aby kiedyś, gdy Ciebie zabraknie, musieli martwić się o niezałatwione sprawy i szukać odpowiedzi na pytania, na które Ty tej odpowiedzi nie zostawiłeś/łaś. Pisząc testament oszczędzasz bliskim wielu żmudnych formalności związanych z postępowaniem spadkowym.

Lista sytuacji w których testament sprawdza się o wiele lepiej niż dziedziczenie ustawowe jest bardzo długa. Oto te najczęściej spotykane:

 • Rodzice małoletnich dzieci

Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, w razie śmierci jednego z rodziców, spadek po nim dziedziczą żyjący małżonek oraz dzieci zmarłego. Jeśli dzieci są małoletnie (czyli nie skończyły 18 lat), to do czasu uzyskania przez nie pełnoletności ich majątkiem zarządza sąd rodzinny.

W przypadku gdyby zmarły zostawił po sobie połowę udziałów we wspólnym mieszkaniu, te udziały odziedziczyli by wspólnie żyjący małżonek oraz dzieci. A gdyby żyjący małżonek zechciał sprzedać w przyszłości mieszkanie, wówczas nie mógłby tego uczynić bez zgody sądu rodzinnego. Część udziałów w mieszkaniu należałaby bowiem do małoletnich dzieci, które przed ukończeniem 18 lat nie mogą decydować o swoim majątku. Jak podkreślają prawnicy, sąd rodzinny nie zawsze trzyma stronę rodziców. Ta sprawa mogłaby się zatem zakończyć niekorzystnie dla rodzica pragnącego sprzedać mieszkanie.

Chcąc uniknąć takiej sytuacji, oboje małżonkowie powinni sporządzić tzw. testamenty wzajemne, w których jako wyłącznego spadkobiercę wskazaliby siebie nawzajem. W ten sposób, w razie śmierci jednego z nich, część udziałów w mieszkaniu przechodzi wyłącznie na drugiego małżonka, który może w całości decydować o przyszłości tej nieruchomości.

 • Dziadkowie pragnący przekazać swój majątek wnukom

Sporządzają testament, aby mieć pewność, że wnuk (lub wnuki) otrzymają cały spadek.

Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji, rodzicom spadkobierców będzie przysługiwało roszczenie o zachowek. Ponadto, dziadkowie powinni wskazać w testamencie osobę, która będzie zarządzała odziedziczonym przez wnuki majątkiem do czasu uzyskania przez nie pełnoletności (zakładając, że to osoby małoletnie).

 • Osoby żyjące w związkach nieformalnych

W razie śmierci jednego z partnerów, drugi partner nie jest uprawniony do dziedziczenia po zmarłym. Polskie prawo spadkowe traktuje bowiem takie osoby jak obce. Jedynym sposobem, aby uniknąć tej sytuacji jest sporządzenie testamentu. Jest to szczególnie ważne np. w przypadku współwłasności mieszkania (czyli w sytuacji, w której mieszkanie należy do dwóch lub większej liczby osób). Każdy z partnerów sporządza testament, w którym swój udział przekazuje drugiemu partnerowi.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie śmierci jednego z nich, udział należący do zmarłego nie przypadnie spadkobiercom ustawowym (np. rodzicom i rodzeństwu). Będzie im jednak przysługiwał zachowek. Należy ponadto pamiętać, że partner, który odziedziczy udział po zmarłym, będzie musiał zapłacić podatek od spadków w wysokości należnej dla III grupy podatkowej.

 • Osoby pragnące podzielić swój majątek według własnego uznania

Zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, spadek po zmarłym otrzymują spadkobiercy ustawowi. Jeśli jednak wolą danej osoby jest, aby spadek po niej otrzymały inne osoby niż wskazane w przepisach albo te same, z tym, że w innych proporcjach, niż wynika to z Kodeksu cywilnego, wówczas konieczne jest sporządzenie testamentu.

 • Osoby samotne

Czyli takie, które nie posiadają rodziny ani krewnych. Zgodnie z polskim prawem spadkowym, po śmierci takich osób, w miejsce spadkobierców ustawowych wchodzi gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a jeśli nie da się jej ustalić, Skarb Państwa.

W celu uniknięcia takiej sytuacji, chcąc rozdysponować swoim majątkiem według własnego uznania, osoby samotne sporządzają testament. W dokumencie tym, jako spadkobierców wskazują przyjaciół, sąsiadów, zaprzyjaźnioną bibliotekę lub muzeum, a także fundację lub stowarzyszenie, które ich zdaniem spożytkują otrzymany spadek w odpowiedni sposób.

Podważenie ważności testamentu następuje wtedy, kiedy np.:

 • testament został sporządzony przez osobę nieświadomą tego, co robi
 • testament został sporządzony przez osobę nieświadomą konsekwencji napisania testamentu (np. ktoś nie wiedział – bo był pod wpływem silnych leków, w stanie wyłączającym świadome podjęcie woli, pod wpływem szoku, itd. – że jeśli napisze testament, to jedno z jego dzieci zostanie pominięte i będzie mu przysługiwać tylko zachowek),
 • testator napisał ten dokument pod wpływem groźby albo nacisku innej osoby.
 • testament jest nieważny, jeśli nie ma podpisu testatora, jeśli został sporządzony na komputerze lub jeśli dwoje osób (małżeństwo) sporządziło jeden testament.

To są najczęstsze powody podważenia tego dokumentu. Jeśli zatem testator pójdzie do notariusza, który z nim porozmawia, sprawdzi jego tożsamość, zada kilka pytań sprawdzający stan umysłu, być może zapyta o sytuację rodzinną, relacje w rodzinie, wówczas prawdopodobieństwo, że taki testament będzie można w przyszłości podważyć jest niemal zerowa. Testamenty, które są podważane, zawierają zazwyczaj wady, o których mowa powyżej.

Testator zawsze może odwołać lub zmienić swój testament, w każdym momencie, gdy tylko zmieni zdanie (bo np. pojawi się nowy członek rodziny, zmienią się relacje w rodzinie, zmieni się sytuacja finansowa testatora lub członków rodziny, itp.)

 

Najlepszą i najbezpieczniejszą formą jest testament notarialny, ponieważ testament własnoręczny łatwiej można podważyć.

Testament notarialny jako akt sporządzany w profesjonalny sposób niesie za sobą również dalsze korzyści, których nie sposób uzyskać przy sporządzaniu testamentu w innej formie. Jedną z nich jest możliwość darmowej rejestracji tego dokumentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) – to system, do którego wpisywane jest nazwisko testatora oraz adres kancelarii notarialnej, w której testament jest przechowywany. Dzięki temu, po śmierci testatora, jego spadkobiercy mogą wybrać się do dowolnej kancelarii notarialnej w kraju i po przedstawieniu aktu zgonu zmarłego, otrzymać informację odnośnie tego, gdzie testament jest przechowywane. Uwaga – w NORT nie umieszcza się treści testamentu. Nikt też nie ma wglądu do systemu za życia testatora.

 

Koszt sporządzenia testamentu notarialnego waha się od 70 do 300 zł netto i zależy od samej treści. Najlepiej skontaktować się z wybraną kancelarią notarialną i zapytać o całkowity koszt. Na oficjalnej stronie Krajowej Rady Notarialnej znajduje się wyszukiwarka wszystkich notariuszy w kraju – każdy może znaleźć tam kancelarię notarialną świadczącą usługi w jego mieście.

 

Testament musimy sporządzić samodzielnie, nie możemy tego uczynić wraz z małżonkiem. Możemy natomiast sporządzić testamenty wzajemne, czyli takie, w których mąż – w swoim testamencie – przekazuje wszystko, co posiada żonie, a żona przekazuje – w swoim testamencie – wszystko co posiada mężowi.

Częstą wątpliwością pojawiającą się u osób, które sporządzają testament jest możliwość przekazania w testamencie konkretnych przedmiotów z majątku testatora np. domu czy samochodu. Jedynym znanym w polskim prawie sposobem na takie konkretne rozrządzenia (dyspozycje) jest zapis windykacyjny. Jest to rodzaj zapisu dopuszczalny tylko w testamencie notarialnym. Umożliwia przekazanie konkretnie oznaczonemu spadkobiercy określonych kategorii rzeczy. Pamiętajmy więc, że jeśli chcemy po śmierci przekazać danej osobie konkretny przedmiot, np.: mieszkanie, samochód, obraz, meble itd., to jest to możliwe tylko w testamencie sporządzonym przez notariusza. Nie możemy natomiast za pośrednictwem zapisu windykacyjnego przekazać pieniędzy.

Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Można go napisać odręcznie lub z pomocą notariusza. Rekomendujemy spisanie testamentu notarialnego. Przygotowując się do tej czynności, warto skorzystać z praktycznej broszury testamentowej, wyjaśniającej, w jaki sposób – krok po kroku – napisać testament (broszura)

Z doświadczenia prawników specjalizujących się w prawie spadkowym wynika, że najczęściej podważanym testamentem jest testament własnoręczny, zwany holograficznym. Jeden z możliwych scenariuszy jest następujący: spadkobiercy ustawowi nie zgadzają się z treścią testamentu (ponieważ np. nie zostali w nim uwzględnieni albo otrzymali coś innego, niż oczekiwali). Pragną go podważyć, powołując się najczęściej na tzw. wady oświadczenia woli. Innymi słowy, próbują dowieść przed sądem, że zmarły, w chwili sporządzania testamentu nie był świadomy tego, co w nim zamieszcza. Albo że w chwili pisania testamentu zażywał silne leki, które mogły utrudnić lub wyłączyć świadome podjęcie przez niego decyzji. Albo że testament został napisany pod wpływem nacisku innej osoby, która namówiła testatora do przekazania jej mieszkania. Może również twierdzić, że pismo widniejące na testamencie nie należy do zmarłego i że dokument ten napisał z pewnością ktoś inny. Niestety często zdarza się, że sprawę spadkową wygrywa niezadowolony spadkobierca, gdyż udaje mu się dowieść, że np. osoba pisząca testament „nie była do końca sobą” sporządzając ten dokument.

Inaczej sytuacja wygląda, jeśli osoba pragnąca napisać testament wybierze się do notariusza, który ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby, która składa oświadczenie oraz jej zdolność do podejmowania takich decyzji – czyli jej zdolność testowania, w szczególności weryfikuje czy testator nie jest przymuszony do sporządzenia testamentu oraz czy nie występują okoliczności wyłączające zdolność do czynności prawnych. W związku z tym testament sporządzony u notariusza ma niewątpliwą zaletę przy ewentualnych późniejszych próbach jego obalenia przez pominiętych spadkobierców. Notariusz z pewnością zadba o to, żeby wola testatora wyrażona była jak najdokładniej, zgodnie z prawem, bez postanowień, które okazać by się mogły nieważne. Ponadto, przy sporządzeniu testamentu notarialnego eliminuje się praktycznie do zera ryzyko, że testament zostanie zniszczony lub zaginie. Notariusz bowiem ma obowiązek przechowywania w bezpiecznych warunkach wszystkich aktów notarialnych, w tym testamentów, które podpisywane są przy jego udziale.

Zależy nam na tym, żeby coraz więcej Polaków dowiedziało się jak ważne jest sporządzenie testamentu i jakie są konsekwencje jego nienapisania. To ważny dla nas temat również dlatego, że dzięki zapisom testamentowym czynionym na rzecz Fundacji POCIECHA możemy nadal pomagać na szerszą skalę – np. docierać z Programem ŚWIETLIX do kolejnych potrzebujących dzieci.

Jak najbardziej! Dzięki Twojemu zapisowi w testamencie uczynionemu na rzecz Fundacji POCIECHA, dołożysz swoją cegiełkę do pomocy, którą niesiemy potrzebującym dzieciom. Zachęcamy Cię, aby decydując się na sporządzenie testamentu pamiętać w pierwszej kolejności o rodzinie oraz o osobach szczególnie Tobie bliskich.

Uwzględnić Fundację POCIECHA w testamencie możesz na kilka sposobów:

 • Przekazać konkretną rzecz lub dowolną kwotę pieniężną, zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania Fundacji POCIECHA wskazanego składnika majątku.
 • Powołać Fundację POCIECHA do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek.
 • Ustanowić Fundację POCIECHA swoim jedynym spadkobiercą.

Jeśli wskażesz w testamencie Fundację POCIECHA jako jednego ze spadkobierców, to będzie ona dziedziczyła majątek tylko w takim zakresie, na jaki się zdecydujesz. Jeśli wskażesz, że będzie to np. 10% majątku, określona kwota pieniężna albo wybrany składnik taki, jak nieruchomość lub dzieło sztuki – to taka część spadku przypadnie organizacji po Twojej śmierci.

Pamiętaj jednak, że lepiej przekazać jest konkretną rzecz lub kwotę pieniężną niż procent całości – w takim przypadku, jeśli spadkobiercy odziedziczą na przykład nieruchomość, będą musieli tak zrobić, aby 10% jej wartości została przekazana Fundacji POCIECHA. Nierzadko jest to bardzo trudne i wiąże się z oporem rodziny, trudnościami techniczno-logistycznymi i jest kłopotliwe.

Jeśli wolą testatora jest przekazanie nam całego majątku, wtedy staniemy się jedynym spadkobiercą.

Nie namawiamy a jedynie informujemy, że istnieje taka możliwość. Można przekazać w spadku dorobek życia rodzinie i uwzględnić w małej części organizację, której działalność i cele są nam bliskie za życia.

Jedynie zachęcamy do zastanowienia się, co chcemy, żeby po nas pozostało nie tylko w formie materialnej, ale także w formie wartości dla przyszłych pokoleń. Bardzo wiele organizacji społecznych na całym świecie, także Fundacja POCIECHA, zachęca do takiego wsparcia. To jest ważne zwłaszcza wtedy, gdy za życia nie stać nas na wpłacenie darowizny na cele charytatywne (dochody nam na to nie pozwalają), ale chętnie podzielimy się częścią naszego majątku (np. nieruchomości czy samochodu), zapisując go w testamencie.

W przypadku woli uwzględnienia Fundacji POCIECHA w testamencie, będziemy wdzięczni za informację. Możemy wtedy podziękować i porozmawiać, w jaki sposób życzyłby sobie Pan/ Pani, żeby te środki zostały w przyszłości spożytkowane na dobro dzieci.

Na nasze cele statutowe, czyli wszelkie projekty związane ze wsparciem dzieci z mniejszymi szansami. Trudno jest zadeklarować, że określony projekt np. Świetlix, będziemy za 10-15 lat dalej prowadzić. Jeśli testator ma wolę przekazać te środki i określić, np. że po śmierci chce wspierać dzieci zapewniając zajęcia z psychologiem, czy wyjazdy wakacyjne dla najbiedniejszych, będziemy starać się uwzględnić tę wolę w naszych przyszłych działaniach.

W przypadku dodatkowych informacji lub pomocy przy sporządzeniu testamentu zapraszamy do kontaktu z Joanną Pieszka, email: jpieszka@fundacjpociecha.pl

Kliknij w obrazek i poznaj nasze historie…

Od 2012 roku jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas dzieci. Naszą misją jest wspieranie dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo, które uczęszczają do świetlic środowiskowych. Zapewniamy dzieciom codzienny, ciepły posiłek, wyposażamy w paczki żywnościowe, wyprawkę szkolną, prezenty z okazji dnia dziecka, a w grudniu w prezenty świąteczne. Organizujemy wsparcie psychologiczne i wyjścia pozaświetlicowe. W okresie ferii  i wakacji zabieramy dzieci z ich często nieciekawych podwórek i pokazujemy ciekawe życie, pełne przygód podczas obozów. Korzystamy z programów zawierających elementy socjoterapeutyczne i wzmacniamy poczucie własnej wartości. Organizujemy wymiany międzynarodowe, aby dzieci mogły poznać nieznany świat. Pokazujemy inną perspektywę.

Polecamy również

 • Wywiad prowadzony przez redaktor Małgorzatę Ohme, z menager kampanii #ZapiszDobro Eweliną Szeratics, na platformie Onetu.
 • Wywiad na portalu kobieta.wp.pl z Panią Magdą, która sporządziła testament i jest jedną z bohaterek kampanii #ZapiszDobro.
 • Strona kampanii #ZapiszDobro
 • Nagranie miniwebinaru „Twoje życie ma sens”, w którym Prezes Fundacji POCIECHA, opowiadała jak działa nasza organizacja, jak jest finansowana i dlaczego zapisy testamentowe są ważnym źródłem rozwoju naszej instytucji: